side

Warunki i postanowienia

Materiały znajdujące się na niniejszej witrynie internetowej („Witryna”) są zapewniane przez IT Corporate Information Hub. („IT Corporate Information Hub”) w ramach usługi wyświadczanej swoim użytkownikom i mogą one być wykorzystywane do celów informacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej. Poprzez pobranie jakichkolwiek materiałów z niniejszej witryny lub użytkowanie jej w jakikolwiek inny sposób, użytkownik („Ty”) wyraża zgodę na przedstawione warunki i postanowienia („Umowa”). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich obowiązywanie, nie korzystaj z Witryny ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów. Wyrażasz zgodę, by niniejsza Umowa (a jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na tej Witrynie („Zarejestrowany Użytkownik”), także wszelkie postanowienia przedstawione w toku procesu rejestracji) stanowiła kompletną i wyłączną treść umowy nawiązywanej pomiędzy IT Corporate Information Hub a Tobą, zastępującą każdą propozycję lub wcześniejszą umowę, czy to ustną czy pisemną oraz wszelki inne informacje wymienione pomiędzy Tobą a IT Corporate Information Hub, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy. IT CORPORATE INFORMATION HUB MOŻE W DOWOLNYM CZASIE ZMIENIĆ TREŚĆ TEJ UMOWY POPRZEZ ZMODYFIKOWANIE BRZMIENIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH NA STRONIE. UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW OPUBLIKOWANYCH NA TEJ STRONIE, PONIEWAŻ SĄ ONE DLA NIEGO WIĄŻĄCE. NIEKTÓRE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE WYRAŹNIE WSKAZANYMI INFORMACJAMI PRAWNYMI LUB WARUNKAMI ZAMIESZCZONYMI NA SZCZEGÓLNYCH STRONACH TEJ WITRYNY.

OGÓLNE:Niniejsza Witryna funkcjonuje na zasadzie forum, pozwalającego użytkownikom na zlokalizowanie i zidentyfikowanie wybranych dostawców oprogramowania i usług („Dostawców”). IT Corporate Information Hub nie kontroluje sposobu, w jaki produkty lub usługi Dostawcy („Produkty”) zostaną dostarczone do Użytkownika, ani terminu realizacji wskazanych czynności, nie gwarantuje także finalizacji jakiejkolwiek transakcji. IT Corporate Information Hub może odmówić świadczenia usług oferowanych na tej Witrynie dowolnej osobie i w dowolnym czasie, wyłącznie według własnego uznania.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH:IT Corporate Information Hub® jest znakiem towarowym przedsiębiorstwa Headley Media Technology Division Ltd, którym opatrywane są usługi z zakresu oceniania i ewaluacji, przeznaczone dla specjalistów i profesjonalistów, a mianowicie świadczenie usług online, dzięki którym potencjalni nabywcy mogą dowiedzieć się o produktach i usługach. Wszystkie inne nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się na tej Witrynie są chronione znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe IT Corporate Information Hub mogą być używane publicznie za pisemną zgodą udzieloną wyłącznie przez IT Corporate Information Hub. Dozwolone wykorzystanie znaków towarowych IT Corporate Information Hub w reklamie i promocji produktów IT Corporate Information Hub wymaga wskazania podmiotu będącego ich właścicielem. Odniesienie do produktu, usługi lub procesu lub ich wykorzystanie nie implikuje rekomendacji, zatwierdzenia, powiązania lub sponsorowania tego produktu, usługi lub procesu przez IT Corporate Information Hub. LICENCJA NA POJEDYNCZĄ KOPIĘ:O ile w treści niniejszej Witryny nie wskazano inaczej, Użytkownik może pobierać ograniczone kopie informacji lub oprogramowania („Materiały”), zamieszczone na tej Witrynie, wyłącznie na potrzeby własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek inne i odbiegające od podanego wykorzystanie tych Materiałów może odbywać się wyłącznie na mocy wyraźnej licencji pisemnej, udzielonej przez IT Corporate Information Hub lub na mocy warunków licencji dołączonych do poszczególnych Materiałów lub z nimi dostarczanych. Jako, że jest to licencja, a nie przeniesienie tytułu, podlega następującym ograniczeniom: Użytkownik nie może:(a) korzystać z jakiegokolwiek procesu automatycznego lub robota programowego do przeglądania, pobierania, drukowania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania treści zamieszczonych na stronach IT Corporate Information Hub. (b) korzystać z jakichkolwiek Witryn lub Treści w celu wyrażania zachęt do zakupu jakiegokolwiek produktu, rozwiązania lub usługi przez firmy, które dysponują wykazami lub treściami opublikowanymi w zawartości Witryn, (c) modyfikować Materiały lub wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych, lub jakichkolwiek publicznych prezentacji, wykonywań, sprzedaży bądź wynajmu, obejmujących między innymi, zamieszczanie Materiałów na dowolnym komputerze sieciowym lub nadawanie ich w jakichkolwiek mediach; (d) dekompilować, odtwarzać kod źródłowy drogą inżynierii wstecznej ani dezasemblować programowo Materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo i w jego zakresie; (e) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub o innych zastrzeżeniach z Materiałów; (f) przekazywać Materiały innej osobie. Użytkownik wyraża zgodę na zapobieganie wszelkim nieuprawnionym próbom skopiowania Materiałów. IT Corporate Information Hub zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie.

WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW:Niniejsza Witryna i znajdujące się w niej Materiały są chronione prawem autorskim i są chronione światowym prawem autorskim, znakiem towarowym, charakterystyczną formą opakowania oraz innymi przepisami prawa własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów i nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, zamieszczane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody IT Corporate Information Hub. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu określonych, platforma IT Corporate Information Hub i jej dostawcy nie udzielają Użytkownikowi w sposób dorozumiany, zgodny z zasadą estoppels ani w jakikolwiek inny sposób, żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa na podstawie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji związanych z tajemnicą handlową. IT Corporate Information Hub może przyznać Użytkownikowi inne prawa na piśmie lub w innych miejscach w opublikowanych Materiałach. HASŁA:Zarejestrowany Użytkownik otrzyma od IT Corporate Information Hub hasła i numery identyfikacyjne użytkownika, które będą niezbędne dla uzyskania dostępu do pewnych stref Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na nie ujawnianie takich przekazanych haseł i numerów identyfikacyjnych jakimkolwiek stronom trzecim. ZAKOŃCZENIE OKRESU DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW:W przypadku naruszenia dowolnego z warunków niniejszej Umowy, IT Corporate Information Hub może według własnego uznania (a) zawiesić dostęp Użytkownika do niektórych stref Witryny lub (b) zakończyć okres dostępu do niektórych stref Witryny. To, czy dane naruszenie skutkować będzie zawieszeniem czy zakończeniem okresu dostępu, zależeć będzie od kilku czynników, obejmujących między innymi: stopień naruszenia, potencjalną szkodę dla innych użytkowników lub IT Corporate Information Hub oraz to, czy naruszenie wystąpiło ponownie, czy zostało usunięte. W sytuacji, w której IT Corporate Information Hub zawiesi lub zakończy okres dostępu Użytkownika do Witryny lub prawo do jej użytkowania, wówczas IT Corporate Information Hub powiadomi Użytkownika o podjętych krokach w przeciągu 24 godzin. Po wypowiedzeniu okresu umowy, Użytkownika niezwłocznie zniszczy wszelkie posiadane Materiały, zaś wszelkie licencje ulegną natychmiastowemu wygaśnięciu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:NINIEJSZA WITRYNA I WSZELKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI. IT CORPORATE INFORMATION HUB I / LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU PLATFORMA IT CORPORATE INFORMATION HUB LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ INFORMACJI), WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW LUB WITRYNY, NAWET JEŚLI PLATFORMA IT CORPORATE INFORMATION HUB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU PLATFORMA IT CORPORATE INFORMATION HUB ANI ŻADNY Z JEJ URZĘDNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB MAJĄCE Z NIĄ ZWIĄZEK, NIEZALEŻNIE OD FORMY ROSZCZENIA LUB PODJĘTYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH, O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ WIĘKSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH: (A) CAŁKOWITEJ OPŁATY UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY (JEŚLI DOTYCZY) LUB (B) STO DOLARÓW (100,00 $). Ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, powyższe ograniczenie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Nie ograniczając treści powyższych postanowień, Użytkownik powinien zachować świadomość, iż Materiały mogą zawierać błędy, pominięcia, niedokładności lub informacje nie odzwierciedlające stanu bieżącego. Platforma IT Corpotate Information Hub nie formułuje żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności, dokładności, adekwatności, aktualności lub wiarygodności jakichkolwiek Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak tych aspektów. IT Corporate Information Hub nie zobowiązuje się do aktualizowania Materiałów.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI:IT Corporate Information Hub nie jest stroną żadnej faktycznej relacji pomiędzy Dostawcami a Użytkownikiem. W wyniku tego stanu rzeczy, IT Corporate Information Hub nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem lub legalnością Dostawców lub ich usług. Na Użytkowniku spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone z jego konta po uzyskaniu dostępu do Witryny. IT Corporate Information Hub nie może i nie kontroluje, czy Dostawcy świadczą oferowane usługi i wywiązują się z innych obowiązków. Ponadto, uwierzytelnianie Dostawców przez platformę IT Corporate Information Hub nie jest uzasadnione z handlowego punktu widzenia, platforma zatem nie potwierdza, że każdy Dostawca jest tym, za kogo się podaje, i nie może tego robić. IT Corporate Information Hub zachęca Użytkownika do opracowania bezpiecznych praktyk biznesowych podczas korzystania z Internetu. IT Corporate Information Hub zachęca również Użytkownika do wymiany bezpośredniej komunikacji z Dostawcami prezentowanymi w ramach Witryny, aby móc łatwiej zidentyfikować dany podmiot. Użytkownik zwalnia platformę IT Corporate Information Hub (oraz jej przedstawicieli i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód jakiegokolwiek rodzaju i natury (w tym między innymi faktycznych, wynikowych, specjalnych, karnych i ubocznych), znanych i nieznanych, podejrzewanych oraz niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z relacją Użytkownika z Dostawcami lub usługami świadczonymi przez Dostawców lub wszelkimi działaniami bądź zaniechaniami ze strony Dostawcy. W żadnym wypadku platforma IT Corporate Information Hub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności prawne wniesione przeciwko Użytkownikowi przez takich Dostawców. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA:Wszelkie materiały, informacje lub jakiekolwiek inne wiadomości przesyłane lub publikowane przez Użytkownika na niniejszej Witrynie będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone („Komunikacja”). Na platformie IT Corporate Information Hub nie ciążą żadne zobowiązania w zakresie Komunikacji, pod warunkiem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Platforma IT Corporate Information Hub i osoby przez nią wyznaczone będą dysponować prawem do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, włączania i innego wykorzystywania Komunikacji oraz wszelkich danych, obrazów, dźwięków, tekstów i innych elementów w nich zawartych, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych, pod warunkiem że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w sposób określony poniżej. Użytkownikowi zabrania się publikowania lub przesyłania na Witrynę (lub z niej) jakichkolwiek nielegalnych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby lub innych materiałów, które naruszałyby jakiekolwiek regulacje prawne lub prawa osób trzecich.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika na platformę IT Corporate Information Hub za pośrednictwem formularzy Witryny są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności IT Corporate Information Hub opublikowaną na tej Witrynie. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał treść Polityki Prywatności.

ODNOŚNIKI TO INNYCH WITRYN:Wybranie dowolnego z odnośników zawartych na niniejszej Witrynie może skutkować opuszczeniem przez Użytkownika Witryny IT Corporate Information Hub i przejściem do innych witryn. Witryny, na które Użytkownik zostaje odesłany, nie są kontrolowane przez IT Corporate Information Hub, a platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność ani żaden inny aspekt jakiejkolwiek powiązanej witryny lub jakikolwiek odnośnik opublikowany na takiej powiązanej witrynie. Platforma IT Corporate Information Hub zastrzega sobie prawo do wygaszenia dowolnego odnośnika lub programu odsyłającego w dowolnym momencie. IT Corporate Information Hub nie popiera firm ani produktów, do których odnośniki publikuje i zastrzega sobie prawo do odnotowania takiej informacji na swojej Witrynie. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do dowolnej z witryn stron trzecich, odnośniki do których opublikowano na tej Witrynie, robi to całkowicie na własne ryzyko.

ODSZKODOWANIE:Użytkownik zgadza się, na własny koszt, zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć IT Corporate Information Hub przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi lub odnoszącymi się do wszelkich roszczeń, czynności lub zarzutów stron trzecich przeciwko IT Corporate Information Hub w oparciu o lub pozostającymi w związku z: (a) sporem pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą dotyczącym warunków umowy lub związanym z zakupem i sprzedażą jakichkolwiek towarów/usług, (b) naruszeniem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub (c) wszelkimi czynnościami Użytkownika lub Sprzedawcy, które naruszają prawo, rozporządzenia prawne lub prawa osób trzecich.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:Platforma IT Corporate Information Hub kontroluje tę Witrynę ze swoich biur znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. IT Corporate Information Hub nie formułuje żadnych oświadczeń, iż Materiały na tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach, a uzyskiwanie do nich dostępu w jurysdykcjach uznających ich treść za nielegalną, jest zabronione. Użytkownicy decydujący się na wejście na Witrynę z innych lokalizacji geograficznych, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnie obowiązujących rozporządzeń prawnych. Użytkownik nie może korzystać ani eksportować Materiałów z naruszeniem amerykańskich przepisów i regulacji eksportowych. NINIEJSZA UMOWA JEST REGULOWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWAMI STANU NOWY JORK Z WYŁĄCZENIEM MOCY OBWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW KOLIZYJNYCH. STRONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WYŁĄCZNYM MIEJSCEM PODEJMOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ I ARBITRAŻÓW MAJĄCYCH JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z TĄ UMOWĄ BĘDZIE WYŁĄCZNIE SĄD FEDERALNY LUB STANOWY WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MIEŚCIE NOWY JORK, STANU NOWY JORK W USA. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, niniejsza Umowa będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie nie stanowiło części jej treści. Użytkownik nie może wnieść żadnego powództwa wynikającego z niniejszej Umowy w okresie po upływie okresu dłuższego niż dwa lata po dacie zaistnienia podstawy powództwa. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej praw czy obowiązków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody IT Corporate Information Hub, a wszelkie próby takiej cesji będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie służyć korzyści i pozostawać wiążąca dla dozwolonych następców, przedstawicieli prawnych i cesjonariuszy stron niniejszej Umowy. Niezależnie od jakichkolwiek innych odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, relacja pomiędzy Użytkownikiem a IT Corporate Information Hub jest wyłącznie relacją nawiązywaną z niezależnym kontrahentem i żadne z postanowień tej Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie partnerstwa, joint venture, franczyzy, stosunku pracy lub jakiejkolwiek innej relacji pośrednictwa pomiędzy stronami Umowy. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, postanowienie to będzie nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiej nieważności, natomiast pozostała część tego postanowienia i wszystkie pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nadal pozostaną w mocy. Materiały są zapewniane jako objęte „PRAWAMI OGRANICZONYMI”.

O nas

Aby dodać wybraną treść do naszej Internetowej Biblioteki Zasobów Technologicznych, Kliknij tutaj. . .

Zespół Zarządzający

Gerry Rhoades-Brown

Dyrektor Zarządzający

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Dyrektor ds. Klientów Międzynarodowych

freya.ward@headleymedia.com

Tom Hancock

Starszy Opiekun Klienta

tom.hancock@headleymedia.com

Rachael Denman

Starszy Opiekun Klienta

rachael.denman@headleymedia.com

Maddie Penfold

Opiekun ds. Klientów Międzynarodowych

maddie.penfold@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Dyrektor Sprzedaży DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com